د مسن يخچال څخه استفاده

1. د سفر لپاره، د سپورت، تفریحي کب نيونې او د خوړو او نوشابه د ساتنې او د يخچالونو د روزنې مناسب.

2. دا د له خوا د طب، روغتيا، روغتیا او د ناروغۍ د مخنیوي ادارو د واکسین او د درمل د يخچال ترانسپورت مناسب.

3. د کورنۍ، د موټر او طبي استعمال مناسب.

4. د اقتصادي او عملي تبليغاتي ډالۍ مناسب.


ليکنه د وخت: Aug-29-2018